mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Какво правим

Ние сме образователен център „Мястото“ за развитие на деца и младежи 1-12 клас. И за техните родители. Имаме и занималня за деца 3-5 клас.

Предлагаме един нов тип образование, което да послужи на Вашето дете за бъдещето, в което то ще живее.

При нас индивидуалността на децата и младежите е търсена и подкрепяна.

В „Мястото“ ние откриваме възможности и подкрепяме таланта у вашите деца, обучаваме тематично, изграждаме умения, правим проекти, изяви и приключения, помагаме за училище с ученическа занималня, консултации и уроци.

Предоставяме и услуги за израстване като личност на нашите възпитаници - деца и младежи в ученическа възраст от 1 до 12 клас.

Оказваме и подкрепа на родителите през периода на израстване на техните деца, изпълнен с предизвикателства.

Защото искаме, при нас в „Мястото“, те да израснат щастливи и успешни личности, намерили своето личностно и професионално призвание и страст.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ ДА ГО НАПРАВИМ ЗАЕДНО!

Основните ни направления на работа са :

интелектуално развитие – чрез тематични занимания за опознаване и разбиране на света и неговите движещи сили, за развиване на навици за мислене и разбиране – упоритост, търпение, задълбоченост и постоянство, за изграждане на умения за разсъждения, способност за работа в обстановка на неяснота и сложност и възможност за критична преценка, както и на умения и навици за наблюдение и запомняне, решаване на въпроси чрез изследване, езикови говорими умения

личностно развитие – чрез занимания за откриване и развитие на видовете интелигентности (лингвистична, логико - математическа, музикална, телесно – кинестетична, визуално – пространствена, интерперсонална, интраперсонална, натуралистична и екзистенциална), чрез развиване на мотивация и умения за учене и разбиране, на осъзнаване и опознаване на себе си и околните, на собствена значимост и самоуважение, на самостоятелност, увереност и самочувствие, на разбиране за успех, удовлетвореност и благополучие, на лична отговорност, чрез изграждане на морални устои и на разбиране за личностно реализиране и професионално ориентиране

социално развитие – чрез занимания за изграждане на умения за пълноценно и свободно общуване с деца и възрастни, на доверие, сътрудничество и взаимопомощ, за спазване на правила и способност за контролиране на поведението в различни ситуации, на умения за емпатия, опознаване, разбиране и приемане на основните етични ценности, за формиране на убеждения и представи, разбиране и приемане на социалните дадености като възможност за тяхното подобряване, на разбиране за права, задължения и отговорност и на активна позиция в обществото

творческо развитие – чрез занимания за творческо мислене, развиване и изява на въображението и креативността, за синтезиране на знания, разсъждения и оценка, създаване на смисъл, за внимание към детайлите и разширяване на възможностите, за способност да се правят връзки и да се идентифицират образци, за поемане на риск и преодоляване на нервност, страх и притеснение, на умения за работа като отбор и сътрудничество, планиране и вземане на решения

физическо развитие – чрез занимания за опознаване на собственото тяло, неговите нужди и потребности, умения за грижа за себе си, здравословно хранене и приготвяне на храна, хигиена и здраве, двигателни и спортни занимания за подобряване на общия тонус и предпазване от появата на гръбначни изкривявания

психологическо развитие – чрез занимания за формиране на позитивни нагласи, разбиране и стремеж към щастие, разбиране и използване на интуиция, проява на емоциите, уважение към чуждата и личната независимост, зачитане на различията и съобразяване с емоциите на околните, на умения за самоконтрол и воля, визуално съсредоточаване и концентрация, преодоляване на негативни влияния, психологическо консултиране и помощ.

To Top ↑